OBIADY
Do wakcji pozostało:

W tym roku szkolnym, obiady do naszej szkoły dostarcza firma cateringowa “STUDIO SMAKU”

https://www.facebook.com/studiosmakupiaseczno/

Koszt jednego obiadu dwudaniowego to 7 zł. (dotacja gminna wynosi 5 zł)

Wszystkie zasady korzystania z obiadów w szkole zostały zawarte w regulaminie.

W celu zapisu dziecka na obiady należy dostarczyć deklarację korzystania z obiadów.

Deklaracja-korzystania-z-wyżywienia-ZSP-Bartniki.pdf

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIADÓW I STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przywożonych przez firmę cateringową dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Obiady wydawane są dla:
  • uczniów wnoszących opłaty indywidualne
  • dla dzieci, których dożywianie dofinansowuje GOPS
  • dla pracowników szkoły, którzy opłacili posiłek.
 3. Wpłata za wyżywienie dokonywana jest z dołu za cały miesiąc w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca na rachunek Gminy Puszcza Mariańska: Bank Spółdzielczy w Skierniewicach o/Puszcza Mariańska nr: 05 9297 0005 0300 0781 2030 0266
  tytułem: wpłata za wyżywienie/imię i nazwisko dziecka/ ZSP Bartniki/ za miesiąc
 4.  Co miesiąc rodzic każdego ucznia zapisanego na obiady będzie otrzymywał informację od nauczyciela prowadzącego posiłki przez e-dziennik o kwocie jaką należy przelać na konto gminy.
 5. Zapisu i rezygnacji korzystania z posiłków dokonuje rodzic lub prawny opiekun
  u p. A. Czarneckiej osobiście lub wysyłając wiadomość przez e-dziennik.
 6. Posiłki dla klas III-VIII wydawane są w godzinach:

od 10:35 – 10:55

od 13:30 – 13:40

 1. Uczniowie klas I-II są przyprowadzani na stołówkę przez panią wydającą posiłki o następujących godzinach:

Zmiana poranna ( lekcje w godz. 8:00 – 12:40) – obiad o godz. 10:00

Zmiana popołudniowa ( lekcje po godz. 9:50) – obiad o godz. 13:00

 1. W przypadku nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt najpóźniej tego samego dnia do godziny 7:30 osobiście lub telefonicznie w formie sms-a na numer 518 487 232 ( w treści wiadomości należy podać godność dziecka oraz termin nieobecności).
 2. W przypadku jakichkolwiek trudności proszę komunikować się
  z p. A. Czarnecką przez e-dziennik.

 

REGUŁY ZACHOWANIA PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO.

 

 1. Podczas wydawania obiadów na stołówce, mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 2. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu z zachowaniem dystansu społecznego.
 3. Przed wejściem do stołówki uczeń zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk.
 4. Podczas spożywania obiadu należy zająć ustalone wcześniej miejsce. Każdy uczeń może siadać przy jednym stoliku tylko z uczniem z tej samej klasy.
 5. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.
 6. Niezwłocznie po posiłku należy ustąpić miejsca innym, po czym samodzielnie odnieść brudne naczynia do okienka.
 7. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.
 8. Stoliki i poręcze krzesełek każdorazowo przed podaniem posiłku i po posiłku będą dezynfekowane.
 9. Posiłki będą serwowane w postaci gotowych porcji.
 10. Wydawanie posiłków odbywa się przez jedną wyznaczoną osobę.
 11. Posiłki będą wydawane w wyznaczonych grupach, godzinach i stolikach.