KONKURS FOTOGRAFICZNY ” ZIWRZĘTA WOKÓŁ NAS”
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Zwierzęta wokół nas”
Organizatorzy – Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie oraz Zakład Fotograficzny: „Fotograf”
Cele konkursu:
Propagowanie wśród dzieci i młodzieży twórczości fotograficznej. Rozwijanie indywidualnej aktywności, ich wrażliwości i zdolności twórczej. Wykształcenie pośród uczestników konkursu umiejętności tworzenia świadomego, indywidualnego przekazu wizualnego.
Tematem konkursu są zarówno zwierzęta udomowione, jak i dzikie.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych.
I kategoria: klasy I-III uczniowie szkół podstawowych
II kategoria: klasy IV-VIII uczniowie szkół podstawowych
III kategoria: uczniowie szkół ponadpodstawowych
Każdy autor może nadesłać do 6 prac. Format prac nie mniejszy niż 20×30 cm.
Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
Na odwrocie każdej pracy należy trwale umocować (przykleić) czytelnie wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA.
Prace bez karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w rywalizacji konkursowej
OTO LINK DO KARTY ZGŁOSZENIA: .https://www.mlodek.pl/sciagnij/fotozwierzeta.pdf
Ocenie nie będą podlegały zdjęcia w formie wydruków komputerowych bądź kserokopii.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych na konkurs prac dowolną ilość razy w celach ekspozycyjnych oraz w mediach, bez uiszczenia honorarium autorskiego. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatorów. Werdykt jury jest ostateczny i niepodważalny.
Zastrzeżenia organizatorów:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace uszkodzone w czasie transportu.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatorów.
Prace nie związane z tematem konkursu nie będą oceniane.
Prace muszą być zrobione wyłącznie na terenie powiatu żyrardowskiego.

PRACE NALEŻY DOSTARCZYĆ DO OPIEKUNA KONKURSU :

P. ANNY CZARNECKIEJ- NAUCZYCIELA ŚWIETLICY DO DNIA 30.10.2020R.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13 listopada 2020r. na stronie Młodzieżowego Domu Kultury www.mlodek.pl
Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
Otwarcie wystawy połączone z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się 24 listopada (wtorek) 2020 r. o godz. 18:00
w Młodzieżowym Domu Kultury.